Приеха без изменения бюджета на Добрич за 2021 г. на стойност близо 85 млн.лева

Общински съвет Добрич прие Бюджета за 2021 година на днешното си редовно заседание. 30 души гласуваха „за“, четирима – „въздържал се“, нямаше против. Кметският екип получи поздравления за проекта, който е подготвил като финансова рамка за настоящата година. Единственото предложение дойде от Детелина Николова и Иво Пенчев от групата на ГЕРБ/СДС - да се завишат приходите с 200 000 лева, които да се заделят пък в разходната част за ремонти на уличната мрежа. Кметът Йордан Йорданов подчерта, че екипът му е оформил по-консервативен бюджет за тази следкризисна година с надеждата, че при реализирани приходи ще предложи актуализация скоро. Съветниците го подкрепиха и отхвърлиха предложението за промяна. (Чуйте всички подробности от сесията - в аудиофайла)

Общата рамка на бюджет'2021 на Добрич е 84 887 000 лева, от които 30 250 000 лева са местни приходи, а 54 640 000 лева са приходи от държавни дейности. Няма структурни промени в държавните трансфери за общините, но има увеличение на всички единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности.

Местните приходи за 2021 г. са заложени с увеличение от около 500 000 лева. Предвидена е обща изравнителна субсидия в размер на 5 289 300 лв. (с 872 400 лв. повече от 2020 г.), целева субсидия за капиталови разходи в размер на 708 400 лв., (със 72 300 лв. повече от 2020 г.) и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 59 000 лв. (с 5 900 лв. повече от 2020 г.). При планиране на данъчните приходи за 2021 година са взети предвид промените в Закона за местните данъци и такси и общинските наредби.

При формирането на разходи, финансирани с местни приходи, най-същественото перо - 17.2 млн.лева, е за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда; следвано от култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - близо 3.9 млн.лева; и образование - 1.5 млн.лева.

За осветление на улици и площади са планирани 500 000 лв. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 1 568 151 лв.  в т.ч. и зимно поддържане на уличната мрежа. За основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи са предвидени 5 564 442 лв., включени в Капиталовата програма.

В бюджета на предприятие „Комуналстрой“ - за извършване на строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, полагане на хоризонтална маркировка; изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление – 604 310 лв. За „Устойчиви дейности и проекти” са заделени 2 139 117 лв., осигуряващи дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети Георги“.

В сферата на образованието, освен детските градини, са и Общински младежки център „Захари Стоянов“, чиято цялостна дейност се финансира със собствени приходи в размер на 407 923 лв. Предвидени са 7 500 лв. за финансово осигуряване на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Осигурено е местно финансиране  за дейностите по кариерно ориентиране на деца и ученици в размер на 11 689 лв. и 46 754 лв. държавно финансиране. Осигурено е държавно финансиране на трите частни училища в общината.

В сектор здравеопазване със собствени средства се осигурява издръжката на детски ясли и детска млечна кухня, като за 2021 г. се предвиждат 550 000 лв. В Капиталовата програма са заложени 170 150 лева за детските ясли. Осигурени са средства за дейността на Общински фонд „Здраве“ и за финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  в размер на 40 000 лева.

Местна отговорност в социалните дейности са: „Домашен социален  патронаж“ с капацитет на обслужване 400 потребители - 840 441 лв.; клубове на пенсионера с бюджет 87 181 лв., като в Капиталовата програма са предвидени за разходване 101 040 лева. Заложено е поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с увреждания в размер на 100 000 лв.

Финансовото подпомагане на спортните клубове за 2021 г. е в размер на 800 000 лв., като за издръжка на ОП „Спортни имоти” са 476 282 лв. В Дейност „Оркестри и ансамбли” се предвижда издръжка в размер на 1 295 018 лв. за реализация на културните изяви на ПФА „Добруджа“, Български камерен оркестър и Духов оркестър град Добрич. За други дейности по културата са разчетени 388 634 лв. Бюджетът на Обреден дом е в размер на 494 000 лв., а на Центъра за защита на природата и животните - 299 719 лв.

Местното финансиране предвижда средства за издръжка на общинска полиция.

Средствата за общинска администрация са в размер на 605 000 лв., а възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Общински съвет - 642 590 лв.

Прочетете още