Предстои прием на документи по мерки на МИРГ Бургас-Камено

| Бургас, Бургас | dnews

Каква е дейността на МИРГ Бургас-Камено и какво предстои разказва г-н Неби Кехая - Изпълнителен директор на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено:

Основна цел на МИРГ Бургас-Камено е да изпълни Стратегия за местно развитие. Тя е изработена на база местния потенциал за развитие, който има територията на действие. На база човешките, природни и културни дадености са структурирани дейности и разходи, които могат да бъдат финансирани и които да изпълнят целите на Стратегията за местно развитие. Най-важното, което трябва да се уточни, е че Стратегията се нарича местна, защото има териториален обхват, който включва цялата община Камено и част от община Бургас.

Какви са плановете на МИРГ Бургас-Камено?

МИРГ Бургас-Камено съвместно с Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство разработва и отваря приеми за подбор на проекти по мерките, заложени в самата Стратегията. Те са насочени към привличане на инвестиции и подпомагане на сектор Рибарство и аквакултури на територията на действие на самата Местна инициативна рибарска група. Всяка година има съгласуван график за приеми на годишна база наречен Индикативна годишна работна програма (ИГРП), който се публикува на страницата на МИРГ, www.flag-burgas.org, и на eufunds.bg. ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием по всяка мярка на МИРГ Бургас-Камено, както и за ориентировъчни дейности и суми, за които ще може да се кандидатства.
В момента МИРГ Бургас-Камено работи усилено с Управляващия орган на програмата за намаляване административната тежест за своите бенефициенти, чрез опростяване на пакета документи, с които кандидатстват нашите бенефициенти с цел да се улесни тяхната подготовка. 

Този месец МИРГ Бургас-Камено планува отваряне на две мерки от Стратегията за местно развитие. Едната от тях е за развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ, която дава възможност на кандидатите да участват с проекти, насочени към подобряване на материалното и нематериално природно и културно наследство на територията на МИРГ. Документите по тази мярка са публикувани за обществено обсъждане до 27.10.2021г. и са достъпни на следният адрес flag-burgas.org и eumis2020.government.bg . Тук могат да кандидатстват читалища, Сдружения с нестопанска цел и общините Бургас и Камено. 

Друга мярка, която е публикувана за обществено обсъждане, е за преработка на продукти от риболов и аквакултури, насочена към преработвателите на територията на МИРГ Бургас-Камено. Тя е насочена към предприятия за преработка на аквакултури или такива, които искат да стартират тепърва в преработката https://flag-burgas.org/. Тя предоставя финансиране за закупуване на оборудване, включително фотоволтаични системи, дейности свързани с подобряване безопасността, хигиената, здравето и условията на труд или въвеждане на системи за контрол на качеството и други.

Какви възможности дават  другите мерки за бизнеса?

Предстои в най-кратки срокове да бъдат отворени и други 2 мерки –2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, насочена към регистрирани производители на аквакултури, и мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход, насочена към местните рибари с Разрешително за стопански риболов.
Мярка 1.1 е насочена към рибарите и дава възможност да се финансират инвестиции за разнообразяване на тяхната дейност. По нея може да се кандидатства за до 75 000 евро безвъзмездна финансова помощ като финансирането е 50% от програмата и 50% самоучастие.
Другата мярка, отново насочена към бизнеса, е за съществуващи стопанства за отглеждане на аквакултура. Тук може да се кандидатства за подобряване на материалната база, за инвестиции, свързани с производството, машини и оборудване, строително-монтажни работи – всичко, което е необходимо на едно стопанство да си подобри  и разшири дейността. Двете мерките за производители и преработватели на аквакултури могат да осигурят безвъзмездната финансова помощ в размер до 100 000 лева като отново процента на съфинансиране е 50%.

Какво трябва да имат предвид тези, които искат да кандидатстват?

Важно е да се отбележи, че програмният период е към края си и изпълнението на проектите трябва да е до 12 месеца или най-късно до 30.11.2023г.
Също кандидатите трябва да имат предвид обхвата на територията на МИРГ Бургас-Камено. Няма ограничение за регистрация или седалище на фирмите, но всички дейности по проектите трябва да се извършват на тази територия – това е условието. Територията обхваща цялата община Камено, а от Бургас са включени квартал Победа, кв. Акациите, Крайморие, Меден Рудник, местността „Ченгене скеле“, Долно и Горно Езерово, Северна промишлена зона, акваторията на езерото „Вая“, както и селата Извор, Маринка, Твърдица, Димчево, Братово, Равнец. 

МИРГ Бургас-Камено разработи клипче за територията ни на действие https://www.youtube.com/watch?v=8Yb0oWEyb0Y и за популяризиране на рибарството и аквакултурите. Идеята на това видео е да пресъздаде и покаже нагледно какъв голям потенциал за развитие има на територията.

Какво друго ще посъветвате своите кандидати?

Всеки, който е решил или има намерение да кандидатства, или има въпроси от каквото и да е естество, може да се свърже с нас на имейл и телефон или да ни посети в офиса ни, който се намира в ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ /кметство Възраждане до бл.27/.
МИРГ Бургас-Камено Ви очаква!


Тази продукция и мерките на МИРГ Бургас-Камено са финансирани от Европейски фонд за Морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 на Европейския съюз.

Прочетете още