Предложение: Безплатни детски ясли в Дряново

| България, Габрово

Отпадане на таксите за детските ясли в Дряново се предлага в Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново.
Промяната предвижда отпадане изцяло на таксите за детски ясли, което е във връзка с политиката на Община Дряново, насочена към подкрепа на семействата. Цели насърчаване и задържане на младите хора и семействата в града и стремежът да се осигури достъп до качествена услуга, най-близо до детето и семейството. Така ще бъде увеличен обхватът и средната месечна посещаемост в детските ясли, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за детска градина. Тава са мотивите на предложението на вносителя - кметът на Дряново Трифон Панчев.

Освен тази промяна в проекта на администрацията се предвижда актуализация на съществуващите общински такси, които да претърпят известно увеличаване. Увеличение се предвижда и за таксите за ползване на общинската спортна инфраструктура, т.к. в изминалите няколко години има недостиг на прихода и невъзможност за възстановяване на разходите за услугите. При това в други сходни общини, те са по-високи.

Ще бъде въведена нова услуга - наем на контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/ отпадък, за срок от 7 календарни дни, транспортиране на отпадък до Регионално депо  - Севлиево и депониране – 100 лв. Предложените промени в Наредбата, по отношение на таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, трябва да доведат до увеличение на приходите от събираните такси, с което да бъде намалено дофинансирането от други източници за покриване разходите.

В 30-дневен срок, считано от 15 май, могат да бъдат правени предложения и становища по проекта.

Прочетете още