Положително е оценена работата на Областна администрация – Кюстендил от потребителите, ползвали услугите й

| България, Кюстендил | dnews

        На база на годишния анализ на удовлетвореността на потребителите при предоставяне на административни услуги, Областна администрация – Кюстендил получава положителна оценка от гражданите, ползвали услугите й. Работата на областния управител Виктор Янев и неговия екип през изминалата 2019 г. се оценява положително от гражданите, попълнили анкетни карти на хартиен носител и на интернет страницата на институцията.

        Попълнилите анкети са лица на възраст между 28 и 57 години. 86,0% от тях са посочили, че са частни лица, а 14,0% не са попълнили данни за вида потребители. 28,0% от попълнилите анкетите са с висше образование, а по 14% са съответно със средно специално и основно образование. Останалите участници в анкетата не са посочили степен на завършено образование.

        86,0% от анкетираните са посочили, че са ползвали административни услуги на Областна администрация - Кюстендил.

        Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги, посочват, че работят в сферата на производството, административното обслужване, юридическите науки и услугите. Някои от анкетираните са посочили, че работят в чужбина.

        86,0% от участвалите в измерването са посочили, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок, останалите анкетирани не са дали такава информация. Всички заявители на услуги са получили административна услуга на място в деловодството, като само един анкетиран не е посочил как е получил извършената административна услуга. Никой от анкетираните не е използвал електронната поща (e-mail) на администрация.

        Kачеството на административното обслужване 58% от анкетираните оценяват като „много добро“, а останалите 28% посочват „по-скоро добро“ и „има сериозни проблеми“.

Прочетете още