Под средния за страната е процентът висшисти от Габрово в структурата на работоспособните

| България, Габрово

По данни на Института за пазарна икономика и представените от него „Регионални профили: показатели за развитие” в Северния централен планов район две области – Русе и Велико Търново са с показатели над средните за делът на хората от 24 до 65 години с висше образование, а Габрово е под средния процент.  Човешкият капитал и профилът на работната сила ще бъдат ключови за процеса на възстановяване и трансформация на българската икономика. Близо 30% от работната сила в страната е с висше образование, като през последните години този дял се покачва. Категоричен лидер е София (столица. На следващо място са Русе (31,2%) и Велико Търново (29,7%), които традиционно се представят силно по този показател.  При среден за страната процент по този показатал 29.2% в Габрово делът на висшистите е 23,1.

По отношение на хората в работоспособна възраст с основно и по-ниско образование и трите области – Русе, Велико Търново и Габрово са с почти  равен дял – между 10 и 12 на сто.

В близо половината области в страната обаче, делът на хората с основно и по-ниско образование в работната сила е по-голям спрямо дела на висшистите. Твърде висок остава делът на хората с основно и по-ниско образование в областите Силистра и Разград от северноцентралния планов район.

Прочетете още