ОИЦ Враца с втора информационна кампания за 2019 г.

| България, Враца | dnews

С последното си информационно събитие във Враца на 11.12.2019 г., Областният център завърши втори информационен цикъл за годината. Екипът на центъра представи на срещите си в цялата актуалните възможности до края на 2019 година и какво могат да очакват бенефициентите за следващата 2020 година. Освен срещите по общини, екипът се среща с бизнеса по предприятия, земеделски производители на място в стопанствата и представители на образованието.

Най-голям интерес предизвика: процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, която има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията за живот на населението; възможностите за микрокредитиране от Фонда на фондовете, където предприемачите могат да се възползват от ниско лихвени заеми за стартиране бизнес; земеделските производители са заинтересовани от новите условия на процедурата по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони.

ОИЦ – Враца проведе и информационна кампания в партньорство с ОП „Околна среда“ за две процедури: Процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” по приоритетна ос 3
„Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020г. и процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“.

Прочетете още