ОбС утвърди д-р Соня Съботинова за управител на МБАЛ - Мездра

| България, Враца

Общинският съвет (ОбС) утвърди кандидата, класиран на първо място в конкурса за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД - д-р Соня Съботинова. Същевременно възложи на кмета на общината, в качеството му на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на лечебното заведение, да сключи договор с д-р Съботинова за възлагане управлението на дружеството за срок от три години. Решението бе взето на априлската сесия на местния парламент.

По предложение на кмета на общината, ОбС освободи от заплащане на такси всички лица, ползватели на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в страната и на мерките, предприети в изпълнение заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на общината, за срока на въведеното извънредно положение от 13 март 2020 г. до неговата отмяна. Ползвателите на търговски обекти, разположени на общински терени, ще бъдат освободени изцяло от такси, включително такса „масички“ и „тротоарно право“ за гореуказания срок. На кмета на общината бе възложено да предприеме необходимите мерки за определяне на отделните категории лица, подлежащи на освобождаване, както и да осъществи всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на това решение.

ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, с три проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност, в рамките на допустимия по Програмата финансов ресурс, в следните многофамилни жилищни сгради (МЖС) в гр. Мездра: МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35 и на ул. Христо Смирненски“ №70-72/ ул. „Ал. Стамболийски“ №9; МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №8 и на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76, МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4, ул. „Ал. Стамболийски“ №132 и ул. „Любен Каравелов“ №31.

В съответствие с изискванията на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., беше одобрен партньорът на Община Мездра - НПО „Култура Без граници“ (“Culture Without Borders”) - Норвегия, във връзка с кандидатстването й с проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, за изпълнение на проекта, в случай на одобрението му.

Приети бяха Годишните финансови отчети за 2019 г. на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД и на „Транс-Авто-2015” ЕООД, като същевременно управителят на двете общински дружества - Методи Михов, не беше освободен от отговорност за отчетния период.

Приети бяха също Информация за финансовото състояние на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД, Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2021-2023 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на общината и Отчет за 2019 г. на Програмата за опазване на околната среда.

ОбС възложи на кмета на общината: да осъществи всички правни и фактически действия, необходими за извършване от лицензиран оценител на детайлна оценка на активите и пасивите на „Транс-Авто-2015“ ЕООД; след предоставяне на оценката, да продължи процедурата по прехвърляне на всички дялове на дружеството на Община Мездра срещу цена, определена на база изготвената от лицензирания оценител оценка; да проучи възможностите за оздравяване на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и за приоритетно погасяване на задълженията на дружеството към Община Мездра.

Определен бе и съставът на Местната комисия за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ОбС възложи на кмета на общината да прекрати договора между Община Мездра и НЧ „Светлина-2007“ - с. Крапец за ползване на ритуалната зала в селото.

Кметът Иван Аспарухов отговори и на две питания, отправени от общинския съветник Йордан Гергов и от Групата съветници „Обединени вдясно“.

В началото на заседанието бе почетена паметта на Красимир Иванов - кметски наместник на Старо село, който почина наскоро. 

Прочетете още