Област Враца с най-много училища на дуална форма на обучение - 9

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца съгласува Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година

| dnews

Заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие се проведе под председателството на областния управител Малина Николова.

В хода на заседанието беше разгледано и съгласувано предложението за Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Областният управител Малина Николова подчерта в началото на срещата, че в него ясно се открояват политиките на държавата за средното образование в гимназиален етап - повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VІІІ клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка и преструктуриране на приема  по профили и професии в посока STEM профили и STEM технически и ИТ професии.

„Тази година Министерство на образованието и науката определи целеви стойности за съотношение на професионалното образование към профилираното в област Враца 70 % и целева стойност на STEM профилите и специалностите по професии 59 %. С тези стойности област Враца продължава да бъде на първо място в страната, в отговор на очакванията средното образование все повече да се приближава към изискванията на бизнеса и целите на икономическото развитие.

Зад този успех, на образователната система в нашата област, стои огромният труд и добрата координация при подготовката и реализирането на ДПП на Регионалното управление на образованието, кметовете на общини, директорите на училищата и техните екипи, работодателските организации и бизнеса, партньорите от неправителствения сектор, за което благодаря на всички Вас“, заяви Малина Николова.

Новите специалности по професии, които се предлагат за новата учебна година са в община Враца – СУ “Отец Паисий“ – „компютърна графика“, община Борован – ПГ по транспорт „Коста Петров“ – „спедиция, транспортна и складова логистика“ и в Професионалната гимназия на община Мизия – „зеленчукопроизводство“ и „технология на машиностроенето“.

Училищата, които са подписали споразумения за дуална форма на обучение са ПГ „Димитраки Хаджитошин“ по специалност „бутикови облекла“ и ППМГ по специалност „приложно програмиране“ във Враца, ПГ по МСС – Мездра за специалностите „автотранспортна техника“ и „локомотиви и вагони“, ПГ – Мизия по новата специалност „зеленчукопроизводство“, СУ “Христо Ботев“ – Оряхово за специалност „машини и системи с ЦПУ“.

„Уверена съм, че въпреки условията на Ковид кризата, в които живеем, ще успеем на областно ниво, да реализираме всички дейности по подготовката на приема, както и да постигнем максималната пълняемост на паралелките, които са планирани. С помощта на правителството, което осигурява всички базисни условия за по-добро финансиране на образованието, материална обезпеченост на училищата и квалификация на педагогическите кадри чрез държавния бюджет, националните и оперативни програми се дава шанс на системата да се развива ефективно“, добави Малина Николова.

За втора поредна година разходите за Сектор „Образование“ в държавния бюджет нарастват с над 14%, което е ръст от 818,8 млн. лв. спрямо 2020 г. Допълващият стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап е увеличен съответно с от 22% до 39% в зависимост от вида на паралелката, в която се обучава ученикът.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова представи предложението за Държавния план - прием, който през учебната 2021/2022 година ще се осъществява в общо 33 училища на територията на област Враца. 1426 завършващи седмокласници ще могат да продължат обучението си в 4 обединени и 17 средни училища, 10 професионални и 2 профилирани гимназии.

Общият брой на паралелките за следващата учебна година е 60. От тях броят на професионалните паралелки е 46, като 3 от тях са защитени, а с очакван недостиг – 16.

В област Враца, през учебната 2021/2022 година, профилираните паралелки са 14, като се запазва тенденцията те да са в 8 средни училища и в 2 профилирани гимназии.

Допълнителен държавен план-прием през учебната 2021/2022 няма да бъде обявен, а учениците от обединените училища ще могат да продължат обучението си в професионалните гимназии и средни училища в паралелки от същото професионално направление.

Област Враца е на първо място в страната с най-много училища, сключили договор за дуална форма на обучение – общо 9, което означава, че връзката бизнес- образованието е налице“ – допълни още Галина Евденова.

Областният управител Малина Николова за пореден път подчерта, че професионалното образование е приоритет, а реализацията на кадри в местния бизнес ще бъде гарантирана само, ако подготовката им е адекватна на икономическата среда в региона.

„Предложеният план-прием е балансиран, съобразен е с нуждите на нашия район, където бизнеса създава условия и  подпомага младите хора, с държавната политика за средно образование, с броя на завършващите седми клас ученици, така че отговаря на изискванията“, обобщи Малина Николова.

Предстои Държавният план-прием за учебната 2020/2021 г. за област Враца да бъде утвърден от Министерство на образованието и науката до края на месец март.

Прочетете още