Микроязовир "Трявна" е изправен технически

| България, Габрово

Микроязовир "Трявна" е в изправно техническо и експлоатационно състояние, стана ясно след проверка на микроязовира от представители на Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в присъствието на ползвателя на микроязовира и гл. специалист “ПБЗН” в Община Трявна. Извършен бе контрол на язовирната стена и съоръженията към нея, както и на документацията за експлоатация на обекта. В констативния протокол се посочва още, че предписанията от предишната проверка са изпълнени. Предстои цялостно почистване на дренажната призма (пета) на микроязовира, което ще бъде възможно след геодезическо трасиране с посочване на имотните граници върху петата на водния обект.

Прочетете още