ИАРА прилага нов подход за мониторинг на екосистемите

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури подобрява събирането и управлението на данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.

| България, Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  реализира успешно подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.003-0001-C01/21.09.2018 г. между Министерство на земеделието и храните и ИАРА по проект: „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“.

Основната цел на проекта е подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни за сектор „Рибарство“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за предоставяне на надеждни данни, които да бъдат в основата на качествена оценка на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми, развитието на сектора на аквакултурата и рибопреработвателната промишленост, а това от своя страна ще доведе до опазване на живите водни ресурси и тяхната устойчива експлоатация, прилагайки щадящ подход за управление на рибните ресурси и екосистемите.

Общата сума на инвестицията по проекта  е 2 205 406.54 лв., от които 1 764 325.22 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 441 081.33 лв. национално финансиране.

Прочетете още