Готово е трасето на водопровод от Габрово за 14 села в посока Севлиево

Водоснабдяването на габровските села под Витата стена е от собствени водоизточници и е много проблемно

| България, Габрово

На извънредно заседание Общинският съвет Габрово утвърди изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за  „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Гледаци, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на Габрово“  и включи обекта в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. като общински обект от първостепенно значение. За проектиране за обекта, Община Габрово получи финансиране от МРРБ от 19.05.2020 г., в резултат на което започна изпълнението на първи етап на устройственото планиране На 7.10.2020 г. изпълнителят предаде на Възложителя всички материали по първи етап, а именно предварително проектно трасе на водопроводите.

Обектът е от изключителна важност, с проектирането и изпълнението му ще се реши проблемът с недостиг на питейна вода на голяма част от територията на община Габрово (14 села).

Водоснабдяването на посочените села се осъществява от местни водоизточници – каптажи. Дебитът им е силно променлив според сезона – по време на пролетните интензивни дъждове и снеготопене водата е замътена, а през летните сухи периоди силно намалява, което през последните 30 години води до въвеждане на режимно водоснабдяване всяка година. През 2019 г. бяха отчетени критично ниски дебити.

Районът е в близо до Габрово, в последните години има тенденция към увеличаване на населението на тези села и строеж на нови сгради, което обуславя и нуждата от по-големи водни количества. Има потенциален интерес към развитието на селски туризъм, къщи за отдих и др. Трайното решение на проблема е чрез осигуряване на  водоснабдяване от вътрешната водопроводна мрежа на Габрово, захранвана от язовир „Христо Смирненски“. Решенията на Общинския съвет ускоряват процеса.

Прочетете още