1,7 млн.лв. за научни анализи в сектор "Рибарство"

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури подобрява събирането и управлението на данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.

| България, Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  реализира успешно подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3.003-0002-C02/05.12.2019 г. между Министерство на земеделието и храните и ИАРА по проект: „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2020-2021 г.“.

Основната цел на проекта е подобряването и предоставянето на научни знания, чрез подобряване на събирането и управлението на данни.

Чрез изпълнението на проекта ще се подпомогне събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2020 – 2021 г., даващи възможност за оценка на:

- състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси;

- нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми;

- социално-икономическите резултати за сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор врамките на Съюза.

Общата сума на инвестицията по проекта  е 1 688 546.80 лв., от които 1 350 837.45 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 337 709.35 лв. национално финансиране.

Прочетете още